top of page

Implementerering af clear aligners i en tandlægepraksis

Opdateret: 1. jun. 2022

Introduktion

tandlæger føler sig ikke klinisk trygge ved behandling med clear aligners. Mange har måske tidligere forsøgt at behandle en patient eller to, hvor behandlingen ikke gik som forventet. Andre er bare aldrig kommet i gang. Som en konsekvens afstår flertallet af praktiserende tandlæger fra at behandle deres patienter med clear aligners.


Dette opslag henvender sig til tandlæger, der ønsker en klinisk tryg vej til implementering af clear aligners.


I det følgende gennemgår jeg hvorfor det er så vanskeligt, at komme godt i gang med at anvende clear aligners i en almen tandlægepraksis. Ligesom jeg giver en række forslag, der kan lede til en klinisk tryg, succesfuld og profitabel måde, at implementere clear aligners i enhver tandklinik.


Tandlæge Jesper Hatt underviser

Hvorfor er det så svært?

Implementering af clear aligners i tandklinikker følger typisk et forløb, der ligner alle andre typer behandling i en almindelig tandklinik.


Det vil sige, at tandlægen lærer teoretiske- og kliniske færdigheder, som kræves for at udføre behandlingen på et relativt kort kursus. Herefter implementeres de tillærte kompetencer og systemer i klinikken over en afgrænset periode.

Den samme tilgang kan ikke anvendes ligeså nemt, når det kommer til ortodonti. Der knytter der sig nemlig en ganske omfangsrig teoretisk viden til ortodontien. Det er en viden, som man, med en klassisk tilgang, skal mestre, for at opnå klinisk tryghed.

Meget af denne viden tager lang tid af tilegne sig. Derudover kræver den en masse klinisk erfaring at opnå. Læg dertil en lang række andre udfordringer, der knytter sig til anvendelsen af clear aligners i klinikken - herunder: ledelse, management, systemer, kommunikation og økonomi.


Hvor og hvordan skal man starte?

Herunder finder du en liste med hyppige udfordringer, der står i vejen for en succesfuld implementering af clear aligners i en almen tandlægepraksis:

 1. Klinikken mangler en vision, der inkluderer clear aligners.

 2. Klinikejeren kommunikerer ikke visionen tydeligt og kontinuerligt til personale og patienter.

 3. Ortodonti kræver omfattende viden om æstetik, funktion, knoglestruktur, muskler, blødtvæv, led, luftveje, biodynamik, biofysik og de dynamiske sammenhænge, etc. Hvilket gør ortodonti til en af de mest komplekse former for behandling tandlæger kan udføre. - Der er en grund til, at det tager 3-4 år, at blive ortodontist.

 4. Det tager tid, at udtænke og indarbejde helt nyt workflows

 5. Det kræver gode kommunikative evner, en tro på de kliniske resultater og egne evner, at få patienter til at acceptere behandling.

 6. Uden omfattende delegering er det mere profitabelt, at udføre andre former for alment tandlægearbejde.

 7. Delegering kræver en hel del ressourcer til efteruddannelse af klinikkens personale

 8. Manglende tid i aftalebogen til behandling, træning og indarbejdelse af nye workflows.

 9. Det tager lang tid, at opnå de ønskede kliniske resultater

 10. Usikkerhed omkring håndtering af kliniske udfordringer, når behandlingen ikke forløber, som planlagt på computeren.

For at gøre det nemmere for dig, at få succes med implementeringen af clear aligners i din klinik, får du et overblik over, hvordan andre er kommer godt i gang i deres praksis.


Den gode start

Start med at definere hvad du ønsker at opnå = din vision.


Kaffekop med teksten: "Go get em" opslået notesbog med blank side og en kuglepen ovenpå

Hvor mange behandlinger ønsker du at udføre om året, startende med de kommende 12 måneder?

Hvem skal udføre de forskellige opgaver i forbindelse med behandlingen? (Fotos, røntgen, IO-scan/aftryk, data upload, kommunikation med: aligner producent, ekstern partner og patienten, case selection, behandlingsplan, modifikation af den digitale plan, support af team, IPR, patientkontrol, attachment bonding, retension, instruktion, hvilket aligner system vil du anvende og hvorfor?, osv, osv. Jo flere elementer du kan inddrage i din vision, jo bedre. Det gør det nemmere at planlægge efter og dermed opnå succes)

Skriv din vision ned på papir og fortæl dernæst dit personale om visionen.


Din plan

Lav en handlingsplan, der trin for trin bryder din vision ned i små elementer, der er nemme at implementere i klinikken. Handlingsplanen skal konkret beskrive nøjagtigt hvad du ønsker at opnå, hvem der er ansvarlig og hvornår det er opnået.

Vær bevidst om, at du skal justere handlingsplanen, efterhånden som du opnår mere indsigt i hvad du har behov for at vide og gøre, efterhånden som du opnår erfaring med de forskellige elementer i din handlingsplan.


Del din vision og din handlingsplan med personalet.

Lad personalet hjælpe dig med at tilpasse handlingsplanen, så den bliver så realistisk som mulig.

Sæt ressourcer af til at følge handlingsplanen.

Gør handlingsplanen synlig for hele personalet og følg løbende op på planen på en måde så du understøtter dit personales vej mod målene i planen.

Hvor ligger begrænsningerne?

Først og fremmest er det vigtigt, at du gør dig klart, at du ikke kan opnå alle de nødvendige teoretiske og kliniske kompetencer på et weekendkursus.

Der er simpelthen for meget at lære!

Ligesom det er helt urealistisk at lære det ved at læse en bunke faglitteratur.


I stedet er det en god ide, at tage fat i de elementer, der ligger indenfor din normale comfort zone. Det vil sige:

 • Læg en behandlingsplan, der beskriver dit ønskede slutresultat - hvordan skal tænderne stå efter orto, så du kan udføre den endelige restorative behandling?

 • Håndtering af de kliniske aspekter i et typisk behandlingsforløb med clear aligners.

Få ekstern hjælp

Mens du opbygger systemer og workflows, træner dit personale og finder veje til at få alt til at fungere i din klinik, bør du alliere dig med en ekstern partner, der kan hjælpe dig med:

 • Case selection

 • Behandlingsplanlægning

 • Modifikation af den digitale plan

 • Support af dig og dit team under hele behandlingen

Vejen til klinisk tryghed fra starten

Case selection, behandlingsplanlægning, modifikation af den digitale plan og support af teamet, er de elementer, som er mest krævende at få styr på. De tager masser af tid og træning af få styr på. Ligesom de ligger udenfor vores normale komfort zone. Derfor kan de være gode, at delegere til en ekstern partner, der arbejder som en in-house clear aligner ekspert online. Den tilgang mindsker presset på dig og dit team, samt skaber fleksibilitet i forhold til hvornår du selv skal kunne håndtere alt i klinikken.


Det er vigtigt, at dine samarbejdspartnere enten er ortodontister med forståelse for din helhedsorienterede restorative behandlingsfilosofi eller tandlæger med stor klinisk og teoretisk erfaring med clear aligners.


I det følgende skriver jeg om AlignerService, som en mulig samarbejdspartner. Dels er mindsker det forvirringen, dels er det nemmere for mig, at illustrere mine pointer og desuden er det, på nuværende tidspunkt, det eneste firma, der tilbyder en komplet support af klinikkens behandlinger fra start til slut. Har du et andet firma eller en anden samarbejdspartner, som du føler dig tryg ved, kan du også bruge vedkommende i stedet.

Har du ikke den rette samarbejdspartner, eller forsøger du selv at stå for det hele i starten, risikerer du at skulle betale nogle dyre lærepenge, som du kunne have undgået.


En lille omkostning med stor effekt

De fleste kolleger synes det er bedre at betale et relativt lille beløb, som sikrer klinikken mod, at gå i gang med komplekse behandlinger, der skulle have været henvist til en ortodontist. Frem for at komme til at gå i gang med en behandling, der risikerer at koste en masse penge, eller i værste fald autorisationen.


Tandlæge Helle Hatt fra AlignerService

Tandlæge Helle Hatt har stiftet AlignerService.com, der hjælper tandlæger i 15 forskellige lande, med at opnå realistiske, biologisk forsvarlige og forudsigelige behandlinger med clear aligners. Hendes team består af både ortodontister og tandlæger med mange års klinisk erfaring i brugen af clear aligners.


Kom godt i gang

For at komme i gang, skal du som minimum have styr på hvordan du eller dit team bliver super gode til:

 • At tage en fuld serie kliniske fotos af høj kvalitet

 • At tage perfekte IO scan /Aftryk, der indeholder alle de nødvendige data - uden kompromisser.

 • At tage de nødvendige røntgenbilleder (OTP+nødvendige enkelttandsoptagelser)

 • At håndtere den digitale aligner portal.


Fokuser på at komme godt i gang.

Lær dig selv og dit team at blive super dygtige til at tage kliniske fotos, intraorale scanninger, panorama røntgenbilleder, oprette patienter i det digitale online system og tilkoble data.


Vælg ét indsatsområde ad gangen. Så i f.els. kun fokuserer på enten fotos eller IO-scan. Lad være med at fokusere på begge dele på én gang. Sæt mål for hvor mange patienter, der skal øves på om dagen (Obs typisk er det rigelogt med 1 patient pr. dag).

Forfølg målet.

Indsend data på de første patienter

Imens i træner fotos, IO-scan, røntgen og doctor portal, identificerer klinikken patienter, der er mulige kandidater til behandling med clear aligners.

Sæt god tid af til at indsamle data. På den måde sikrer i, at i får en ordentlig oplevelse, uden stress.

Upload data til doctor portalen.

Kontrakt AlignerService.com med dine ønsker til behandlingsresultatet og din restorative behandlingsplan, samt patientens ønsker.

Når den digitale behandlingsplan lever op til dine ønsker, har været gennem kvalitetskontrollen hos AlignerService og er godkendt til bestilling, bestiller du patientens aligners.


Opstart af behandling

Patienten får udleveret de første 2 aligners, der skal bæres minimum 22 timer i døgnet i 2 uger hver.

Efter 4 uger bondes attachments/engagers og der kan eventuelt udføres initial IPR.

De første patienter bør følges relativt tæt, så klinikken får en forståelse for, hvordan alignerne fungerer og samtidig opbygger en solid protokol for kliniske kontroller.


Oplever klinikken udfordringer med behandlingen, eller har spørgsmål til den praktiske håndtering, kontaktes AlingerService, der guider klinikkens team til at løse problemerne og komme ordentligt videre med behandlingen, helt frem til den sidste aligner er udleveret og patienten er klar til at starte et retentionsforløb.


Omkostninger

Stoletimer er ekstremt dyre i enhver tandlægeklinik. Laboratorieudgifterne til clear aligners hører ligeledes til i den høje ende. Derfor er det vigtigt at anerkende, at de første cases koster klinikken penge.


Ligesom med al anden implementering af kompleks ny viden, er det den investering, der er nødvendig, for at få systemerne til at fungere og bør derfor opfattes på lige fod med kursusudgifter.


Workflows, relateret til behandling med clear aligners, adskiller sig markant fra alle andre typer behandlinger i klinikken. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, at det kræver en del ressourcer, at implementere clear aligners, som en del af klinikkens behandlingstilbud til patienterne.


Produkterne

Det er ikke laboratorieudgifterne, der kommer til at være den største finansielle udfordring. Det er antallet af stoletimer på de første cases, der kommer til at koste klinikken en del penge. Det er også antallet af stoletimer, der skal arbejdes med, hvis behandling med clear aligners skal blive en rentabel forretning i klinikken. Derfor er klinikkens interne workflows ekstremt vigtige.


Klinikkens workflow skal sikre klinisk tryghed, en høj kvalitet i behandlingen og en fornuftig økonomi. Hvis ikke dette lykkes, vil klinikken automatisk holde op med at tilbyde behandlingerne fremadrettet.


Prissætning af behandlingerne

Typisk er det en god ide, at starte med at definere de priser, klinikken ønsker, at tage for simple og komplekse behandlinger. Ikke nu men når klinikken har fået styr på de interne workflows og teamet føler sig fortroligt med dem.


Salgssamtale venlig smil og god stemning

Når priserne er defineret, er det en god ide, at give de første 10 patienter omkring 25% rabat på behandling. Rabatten skaber en vis ro hos behandleren, fordi der i forbindelse med rabatten, meldes klart ud, at rabatten gives, som led i implementeringen af clear aligner workflowet i klinikken.

Rabatten giver desuden en minimal øget sandsynlighed for, at patienterne accepterer behandling. Det er dog vigtigt at huske på, at det sjældent er prisen, der er afgørende for, om patienten vælger behandlingen eller ej. Det er derimod patientens oplevede værdi af behandlingsresultatet sammenholdt med den investering, der knytter sig til at opnå resultatet.


Hvad nu?

Blogopslaget her skraber kun i overfladen af hvad der skal til for at komme succesfuldt fra start.

Tag et hands-on kursus, der ikke kun dækker de basale kliniske aspekter, men også kommer omkring hvordan du implementerer behandlingen i klinikken og får dit team involveret. Det kan spare dig for mange bekymringer og problemer.Følg en testet protokol, der virker. Der er ingen grund til at begå de samme fejl som andre har begået tidligere.


Du kan downloade en skematisk oversigt over hvordan du kommer i gang her:

Clear aligner start pictogram
.pdf
Download PDF • 55KB

 • Find dine 2 første patienter.

 • Upload data.

 • Kontakt AlignerService og kom i gang.

Det er først når du begynder, at arbejde med clear aligners i klinikken, at du får en fornemmelse for behandlingen. Med clear aligners kan ingen teoretisk gennemgang kompensere for de praktiske erfaring du får gennem behandling af dine egne patienter.

Kun de klinikker, der kommer i gang med det samme efter et intro kursus opnår den succes de drømmer om.


Husk: Du er helt sikkert bedre til at behandle dine patienter end DTC butikkerne.


Hvis du vil vide mere

De kommende uger, sætter jeg fokus på de områder, der ofte volder tandlæger og deres teams udfordringer, når de skal starte med at udføre clear aligner behandlinger. Ligesom jeg beskriver hvordan man nemt kan etablere en clear aligner forretningsmodel i en tandklinik, der er til gunst for patientens sundhed, teamets arbejdsglæde og klinikkens økonomi. Med mindre stress og højere produktivitet.


Det er nemt, at få adgang til dette indhold, du skal bare tilmelde dig bloggen. Tryk på “login” i øverste højre hjørne og følg anvisningen. Så modtager du en email notifikation en gang om ugen, når et nyt opslag offentliggøres.


For tiden udkommer et dansk opslag først og ugen efter det samme opslag på engelsk. Jeg er endnu ikke i stand til at differentiere mellem danske og engelske brugere på den teknologiske platform jeg bruger - beklager


Tandlæge Jesper Hatt med blazer og hvid skjorte

Jeg håber vi ses i det næste opslag


Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper Hatt
T: +41 78 268 00 78


0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page